Du kan ikke handle i privat nettlesermodus

Bruksvilkår:

Velkommen til nettstedet jeunesseglobal.com («Nettstedet») til Jeunesse Global, LLC («Jeunesse Global», «oss» eller «vi»). Du («Brukeren») har bedt om tilgang til Nettstedet, Tjenestene (definert nedenfor) som vi yter gjennom Nettstedet, og informasjon, bilder, grafikk, data, tekst, filer, koblinger, bilder, lyd, video, meldinger, programvare, kommunikasjon, innhold, organisering, design, kompilering, magnetisk oversettelse, digital konvertering, HTML, XML, Java-kode og annet innhold på nettstedet (samlet kalt «Innholdet»). Les nøye gjennom vilkårene for bruken av Nettstedet og Innholdet (disse «Bruksvilkårene»). Din tilgang til og bruk av Nettstedet og Innholdet forutsetter at du uten forbehold samtykker i disse Bruksvilkårene. Hvis du klikker på Jeg aksepterer nedenfor, innebærer det at du samtykker i at du er bundet av disse Bruksvilkårene. Hvis du klikker på Jeg aksepterer ikke nedenfor, får du ikke tilgang til Nettstedet. Merk at andre deler av Nettstedet kan ha flere eller andre bruksvilkår.

Tilgang

Vi kan gi deg en rekke ressurser, blant annet nyheter og informasjon om Jeunesse Global, din kontoinformasjon, muligheten til å kommunisere elektronisk med Jeunesse Global samt tilgang til tjenester og informasjon som fra tid til annen er tilgjengelig på eller gjennom Nettstedet (Tjenestene). Vi forbeholder oss retten til når som helst og etter eget skjønn å avslutte, endre eller suspendere din tilgang til Nettstedet, Innholdet eller Tjenester (uansett grunn eller uten noen bestemt grunn). Særlig, og uten begrensninger, kan vi avslutte, endre eller suspendere din tilgang til Nettstedet, Innholdet og Tjenestene hvis du ikke overholder disse Bruksvilkårene og dessuten, hvis du er en av Jeunesse Globals distributører, din Bruk og Avtale («Jeunesse-avtalen») eller hvis du bryter våre eller en annen parts rettigheter.

Personvern

Våre Personvernregler er innlemmet i og gjort til en del av disse Bruksvilkårene.

Atferd

Du garanterer at (a) du er minst 18 år, (b) den bruken du vil gjøre av Nettstedet og Innholdet er lovlig i de jurisdiksjonene der du bor eller der du får tilgang til Nettstedet, og at du heller ikke ikke bryter noen lover eller regler som gjelder for disse jurisdiksjonene, (c) all informasjon du måtte gi oss, er korrekt, (d) du har juridisk rett og evne til å akseptere disse Bruksvilkårene, (e) din bruk av Nettstedet og Innholdet vil være i samsvar med disse Bruksvilkårene (og i tillegg Jeunesse-avtalen og Retningslinjene og Prosedyrene hvis du er en av Jeunesse Globals distributører), (f) den bruken du vil gjøre av Nettstedet og Innholdet vil være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, (g) du er i stand til å påta deg, og påtar deg, all risiko knyttet til bruken av Nettstedet og Innholdet, og (h) du forstår og aksepterer vilkårene og risikoen som er knyttet til bruken av Nettstedet og Innholdet.

Du har ikke lov til å kopiere, overføre, distribuere, selge eller publisere noen deler av eller hele Nettstedet, Innholdet eller Tjenestene uten forutgående, uttrykkelig og skriftlig samtykke. Hvis du bruker noe av Innholdet, som for eksempel at du skriver det ut, kan du ikke fjerne eller endre, eller bidra til å fjerne eller endre, noen merknader, merker eller tegnforklaringer i eller på Innholdet, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, varemerker og ansvarsfraskrivelser. Du kan ikke lage avledede verk av Nettstedet eller Innholdet. I forbindelse med din tilgang til og bruk av Nettstedet og Innholdet bekrefter du at du ikke vil:

 •  (i) bruke Nettstedet, Innholdet eller Tjenestene, helt eller delvis, med unntak av det som uttrykkelig er angitt i disse Bruksvilkårene, eller bruke Nettstedet eller Innholdet til noe formål som er ulovlig, umoralsk eller ikke tillatt i henhold til disse Bruksvilkårene eller gjeldende lokale, statlige eller føderale lover, regler eller forskrifter
 • (ii) bruke Nettstedet, Innhold eller Tjenestene på noen måte som kan skade, sette ut av funksjon, overbelaste eller forringe Nettstedet, Innholdet eller Tjenestene, eller forstyrre andre brukeres bruk og nytte av Nettstedet, Innholdet eller Tjenestene
 • (iii) skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, tilgang til materiale, informasjon eller annet Innhold på noen måte hvis det ikke bevisst er gjort tilgjengelig eller sørget for gjennom Nettstedet
 • (iv) omgå, eller forsøke å omgå, noen sikkerhetsfunksjoner på Nettstedet
 • (v) endre, slette, dekompilere, demontere eller foreta reverse engineering av Nettstedet, Innholdet eller Tjenestene på noen måte
 • (vi) laste opp, sende som e-post eller på annen måte overføre til eller gjennom Nettstedet eller Tjenestene markedsføring, reklame eller annen uautorisert kommunikasjon, medregnet men ikke begrenset til søppelpost, spørreundersøkelser, uønsket e-post, kjedebrev eller pyramidespill
 • (vii) laste opp, publisere, sende som e-post eller på annen måte overføre materiale som inneholder trojanske hester, dataormer, datavirus eller andre typer datakode, datafiler eller programmer som har som formål eller kan avbryte, ødelegge, forstyrre eller begrense funksjonaliteten til Nettstedet, Innhold eller Tjenestene, eller dataprogrammer, maskinvare og telekommunikasjonsutstyr
 • (viii) laste ned data fra noen av våre databaser med automatiserte metoder, medregnet men ikke begrenset til roboter av enhver type, blant annet indekseringsroboter og søkeroboter 
 • (ix) innlemme data fra noen av våre databaser i e-postmeldinger eller andre produkter eller tjenester på hvite sider, uansett om de er basert på nettlesere, merkebeskyttede apper for kunder eller bruk på nett, uten forutgående, uttrykkelig og skriftlig samtykke

Immaterielle rettigheter

Med mindre annet er angitt, tilhører Nettstedet og Innholdet Jeunesse Global, deres tilknyttede selskaper, deres lisensgivere eller andre tredjeparter, og er beskyttet av gjeldende rettigheter og lover om opphavsrett, varemerker, patenter og andre immaterielle rettigheter. Bortsett fra det som uttrykkelig er tillatt i disse Bruksvilkårene, er det strengt forbudt for deg å kopiere, videredistribuere, bruke eller offentliggjøre noe av Innholdet. Det at du får tilgang til og kan bruke Nettstedet, Innholdet eller Tjenestene, innebærer ikke at disse Bruksvilkårene gir, tildeler eller overfører noen eierskap eller andre interesser eller lisenser i eller til noen patenter, opphavsrett, varemerker, forretningshemmeligheter eller andre immaterielle rettigheter eller til Innholdet.

Alle varemerker, tjenestemerker, varenavn og opphavsrettigheter som vises på Nettstedet eller i Innholdet, tilhører oss eller de respektive eierne. Du tilegner deg ingen rettigheter eller lisenser i eller til noen av varemerkene, tjenestemerkene, varenavnene eller opphavsrettighetene som vises på nettstedet.

Tilgang til Nettstedet og Innholdet samt bruken av våre Tjenester er kun gitt deg til forretningsmessig bruk. Du kan ikke reprodusere, viderepublisere, distribuere, tildele, viderelisensiere, overføre videre, selge eller lage avledede produkter av Nettstedet eller Innhold, ei heller videreselge eller gjøre våre Tjenester tilgjengelig for andre. Alle rettigheter i og til Nettstedet og Innholdet som ikke uttrykkelig er gitt i disse Bruksvilkårene, tilhører oss eller våre lisensgivere.

Fortrolig informasjon

Når du bruker Nettstedet, kan du få tilgang til fortrolig informasjon som eies av oss eller våre leverandører, lisenshavere, eller andre lignende enheter. Begrepet «Fortrolig informasjon» vil her si all konfidensiell informasjon eller materiale som tilhører oss eller våre leverandører, lisensgivere eller andre lignende enheter, og omfatter alt av følgende informasjon og materiale som er lisensiert, eid eller utviklet av noen av disse partene eller deres agenter: forretningsdokumenter og planer; forretningsinformasjon; produktsammensetninger og -spesifikasjoner; markedsføringplaner og -strategier; regnskap; lister og informasjon om distributører,  utviklingshistorier, lønnsavtaler og økonomisk informasjon, kundelister og kunderegistre; teknisk informasjon; oppfinnelser; produktdesign; informasjon; tjenester; prisstrukturer; rabatter; dataprogrammer og datalister; kildekode og objektkode; programvare og all annen tilsvarende fortrolig informasjon. Du er innforstått med og aksepterer at slik Fortrolig informasjon eies eller er innhentet eller lisensiert av oss eller våre leverandører, lisenshavere, eller andre lignende enheter, og at dette har medført bruk av betydelig tid, krefter og penger. Videre er du inneforstått med at Fortrolig informasjon er en verdifull, spesiell og unik ressurs for oss eller våre leverandører, lisenshavere eller andre lignende enheter, og at det gir oss en betydelig konkurransefordel. Uten forutgående skriftlig samtykke må du derfor holde konfidensielt og ikke avsløre denne Fortrolige informasjonen til noen person eller enhet. Du vil holdes ansvarlig for alle brudd på Bruksvilkårene og all uautorisert bruk eller utlevering av Fortrolig informasjon. Hvis gjeldende lov, forskrifter eller rettslige prosesser pålegger deg å avsløre Fortrolig informasjon, skal du umiddelbart varsle oss slik at vi kan søke rettsbeskyttelse eller annet egnet middel. Hvis du videre blir tvunget til å avsløre Fortrolig informasjon, må du kun avsløre den delen av den fortrolige informasjonen som du etter råd fra jurist, på din bekostning, er lovpålagt å avsløre. På anmodning fra oss skal du returnere alt materiale som inneholder Fortrolig informasjon.

Skadesløshet

 Du skal erstatte, forsvare og holde oss, våre samarbeidspartnere og våre lisensgivere, eiere, ledere, direktører, ansatte, underleverandører, informasjonsleverandører, leverandører, advokater, agenter, morselskaper, datterselskaper og tilknyttede selskaper samt eiere, ledere, direktører, ansatte, underleverandører, advokater, representanter, morselskaper, datterselskaper og tilknyttede enheter i hver av dem (samlet kalt «Tilknyttede parter») skadesløs fra ethvert ansvar, tap, krav, skader, rettssaker, dommer, kostnader eller utgifter, medregnet, men ikke begrenset til, rimelige advokatsalærer, som er forbundet med (a) din manglende overholdelse av noen av disse Vilkårene eller (b) din bruk av Nettstedet eller Innholdet. Vi har ingen plikt til å refundere, forsvare eller holde deg skadesløs som følge av, i forbindelse med eller på grunn av disse Vilkårene, Nettstedet eller din tilgang til eller bruk av Nettstedet eller Innholdet.

Ansvarsfraskrivelse

VI GIR INGEN GARANTI OM EGNETHETEN, PÅLITELIGHETEN, TILGJENGELIGHETEN, AKTUALITETEN ELLER NØYAKTIGHETEN TIL NETTSTEDET, TJENESTENE ELLER INNHOLDET I NETTSTEDET TIL NOE FORMÅL. I DEN GRAD DET ER TILLATT IFØLGE GJELDENDE LOV, LEVERES NETTSTEDET, OG ALT SLIKT INNHOLD, TJENESTER, PROGRAMVARE OG PRODUKTER «SOM DE ER», «MED EVENTUELLE FEIL», OG «I DEN GRAD DE ER TILGJENGELIGE». VI FRASKRIVER OSS ALL GARANTI, BÅDE UTTRYKT OG UNDERFORSTÅTT, SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED, NETTSTEDET, TJENESTENE OG INNHOLDET, MEDREGNET, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM UKRENKELIGHET, SALGBARHET OG EGNETHET FOR NOEN SPESIELLE FORMÅL OG GARANTIER BASERT PÅ LOVER, FORSKRIFTER, BRUK TIL HANDEL ELLER SOM FØLGE AV FORRETNINGSVIRKSOMHET OG ALT ANSVAR MED HENSYN TIL NETTSTEDET, INNHOLDET OG TJENESTENE OG ENHVER HANDLING SOM FØLGER AV AT DU DELTAR I NOEN AV TJENESTENE. 

DIN BRUK AV NETTSTEDET, TJENESTENE OG INNHOLDET SKJER FULLT OG HELT PÅ EGET ANSVAR. SELV OM VI FRA TID TIL ANNEN KAN OPPDATERE INNHOLDET, KAN DET LIKEVEL VÆRE UTDATERT OG INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKE FEIL. VI KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG HVIS DU AV EN HVILKEN SOM HELST GRUNN IKKE FÅR TILGANG TIL NETTSTEDET ELLER ANNET INNHOLD ELLER IKKE PÅ ANNEN MÅTE KAN BRUKE ELLER MOTTA INFORMASJON ELLER TJENESTER FRA ELLER I FORBINDELSE MED NETTSTEDET, INNHOLDET ELLER KJØP FRA OSS. VI GIR INGEN GARANTI FOR AT NETTSTEDET, PRODUKTENE ELLER TJENESTENE KAN BRUKES MED NOEN BESTEMT MASKINVARE ELLER NOEN PROGRAMVARESYSTEMER, ELLER AT NETTSTEDET ELLER TJENESTENE VIL FUNGERE UAVBRUTT ELLER FEILFRITT. 

VI HAR IKKE NOE ANSVAR FOR Å VEDLIKEHOLDE FORBRUKERDATA ELLER FOR AT FORBRUKERDATA BLIR SLETTET, SKADET, ØDELAGT, GÅR TAPT ELLER FÅR FEIL, ELLER FOR TREDJEPARTERS TILGANG TIL FORBRUKERDATA. 

VI GIR INGEN GARANTIER ELLER LØFTER NÅR DET GJELDER I HVILKEN GRAD ENKELTPERSONER KAN BRUKE NOEN AV PRODUKTENE ELLER TJENESTENE VÅRE, OM I DET HELE TATT. DE INDIVIDUELLE RESULTATENE KAN VARIERE OG ER AVHENGIG AV MANGE FAKTORER, BLANT ANNET DEN ENKELTES ØKONOMISKE SITUASJON, INNSATS OG HANDLINGER. DU BØR SØKE RÅD HOS 5

KVALIFISERTE FAGFOLK, SOM REGNSKAPSFØRERE, ADVOKATER OG FAGLIGE RÅDGIVERE NÅR DET GJELDER SPESIFIKKE RÅD FOR DIN VIRKSOMHET. 

VIDERE GIR VI OG VÅRE LISENSGIVERE INGEN LØFTER ELLER GARANTIER OM AT INNHOLDET, TJENESTENE ELLER MATERIALET OG TEKNOLOGIEN PÅ ELLER GJENNOM NETTSTEDET PASSER ELLER ER TILGJENGELIG FOR BRUK I ALLE GEOGRAFISKE OMRÅDER. HVIS DU BRUKER NETTSTEDET, TJENESTENE ELLER NOE MATERIALE ELLER TEKNOLOGI SOM ER TILGJENGELIG PÅ ELLER GJENNOM NETTSTEDET UTENFOR AMERIKAS FORENTE STATER, PÅHVILER DET DEG ET ANSVAR FOR Å OVERHOLDE ALLE GJELDENDE LOVER, MEDREGNET MEN IKKE BEGRENSET TIL ANDRE LANDS EKSPORT- OG IMPORTFORSKRIFTER. HVERKEN VI ELLER NOEN TREDJEPARTS LEVERANDØRER, PARTNERE ELLER SAMARBEIDSPARTNERE GARANTERER AT NETTSTEDET, SERVERNE ELLER E-POSTEN SOM SENDES FRA NETTSTEDET ELLER FRA NOEN TREDJEPARTS LEVERANDØRER, PARTNERE ELLER SAMARBEIDSPARTNERE, ER FRI FOR DATAVIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. 

Bruk av Tjenestene

For å gi et eksempel, uten at det er ment som en begrensning, så godtar du at når du bruker Innholdet, Tjenestene eller andre deler på nettstedet, vil du ikke:

 • (i) endre, slette, dekompilere, demontere eller foreta reverse engineering av Nettstedet, Innholdet eller Tjenestene på noen måte
 • (ii) komme med ærekrenkende uttalelser, fornærme, sjikanere, forfølge, true eller på annen måte krenke andres juridiske rettigheter (som rettigheter som angår privatliv og offentlighet)
 • (iii) bruke Tjenestene på andre måter enn det som er uttrykkelig angitt i disse Bruksvilkårene, eller publisere, overføre, kopiere, reprodusere, sende som e-post, poste, laste opp, distribuere eller spre (eller bruke Nettstedet eller Innholdet til å gjøre noe av det forannevnte med hensyn til) emner, navn, materiale eller informasjon som er upassende, bespottende, ærekrenkende, uanstendig, usømmelig eller ulovlig
 • (iv) laste opp filer som inneholder programvare eller annet materiale som er beskyttet av intellektuell eiendomsrett (eller rettigheter som angår privatliv og offentlighet) med mindre du selv eier eller kontrollerer rettighetene eller har spesiell tillatelse til dette
 •  (v) laste opp filer som inneholder skadelige virus, skadde filer eller annen liknende programvare som kan skade andres datamaskiner
 • (vi) annonsere eller tilby å selge eller kjøpe varer eller tjenester for noe  forretningsformål, med mindre en slik Tjeneste spesifikt tillater slike meldinger
 • (vii) gjennomføre eller viderebringe spørreundersøkelser, konkurranser, pyramidespill, kjedebrev, søppelpost, uønsket e-post eller noen for for reklame, markedsføring eller uautorisert kommunikasjon
 • (viii) laste ned filer som er lastet opp av en annen bruker i en Tjeneste som du vet, eller med rimelighet burde vite, ikke kan distribueres lovlig på en slik måte
 • (ix) forfalske eller slette en opphavsmanns kjennetegn, juridiske eller andre særegne merknader eller eiendomsbetegnelser eller merker som angir en programvares opprinnelse eller kilde, eller annet materiale som finnes i en fil som er lastet opp
 • (x) begrense eller forhindre andre besøkende fra å bruke og dra nytte av Tjenestene eller andre deler av Nettstedet eller Innholdet
 • (xi) bryte etiske regler eller andre retningslinjer som kan gjelde for en bestemt Tjeneste eller noen annen del av Nettstedet eller Innholdet
 • (xii) samle inn eller på annen måte registrere opplysninger om andre, medregnet men ikke begrenset til e-postadresser, uten deres forutgående, uttrykte og skriftlige samtykke
 • (xiii) bryte gjeldende lover, regler eller forskrifter
 • (xiv) bruke Tjenestene hvis du befinner deg i et land som er boikottet av USA, eller som er oppført på det amerikanske finansdepartementets liste over Specially Designated Nationals (spesielt utpekte nasjonaliteter)
 • (xv) dele passordet ditt, la andre få tilgang til kontoen din eller gjøre noe annet som kan true sikkerheten til kontoen din

Vi er ikke forpliktet til å overvåke Tjenestene, Nettstedet eller Innholdet. Vi forbeholder oss likevel retten til å gjennomgå materiale som publiseres på en Tjeneste, og fjerne materiale etter eget skjønn. Vi aksepterer ikke noe ansvar knyttet til hva vi gjør eller ikke gjør i forbindelse med slik overvåking.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å kunne offentliggjøre informasjon som er nødvendig for å tilfredsstille gjeldende lover, regler, forskrifter, rettslige prosesser eller krav fra myndighetene, og å redigere, nekte å publisere, eller fjerne, opplysninger eller materialer, helt eller delvis, etter eget skjønn.

Materiale som lastes opp til en Tjeneste, kan bli underlagt publiseringsbegrensninger på bruk, reproduksjon og utbredelse. Du er ansvarlig for å overholde slike begrensninger hvis du laster ned materiale.

Informasjon gitt til oss

Med de begrensningene som følger av Personvernreglene, innebærer all informasjon, data, lydfiler, bilder, videoer og verk du er opphavsmann til, og som du gir til oss, medregnet alle kommentarer og forslag (samlet kalt «Besøksgenerert innhold»), at du gir oss en ikke-eksklusiv, overførbar, påviselig, underlisensierbar, evigvarende, ugjenkallelig, global, royalty-fri og fullt betalt lisens til å bruke, eie, kopiere, distribuere, selge, viderelisensiere, avsløre, offentliggjøre, utføre, endre, lage, få laget, importere, eksportere og gjøre forberedelse til avledede verker av slikt Besøksgenerert innhold gjennom flere lag av distribusjon i et hvilket som helst medium som er kjent i dag, eller som måtte bli oppfunnet på et senere tidspunkt.

Vi kommer ikke til å betale noe honorar i forbindelse med bruken av Besøksgenerert innhold som vi har mottatt fra deg, som angitt her. Vi er ikke forpliktet til å publisere eller anvende Besøksgenerert innhold fra deg, og vi kan når som helst og etter eget skjønn fjerne alt slikt Besøksgenerert innhold.

Ved å publisere, laste opp, legge inn, gi eller sende Besøksgenerert innhold garanterer du at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til Besøksgenerert innhold som beskrevet i denne seksjonen, medregnet, men ikke begrenset til, alle rettigheter som du trenger for å kunne gi, publisere, legge eller sende inn Besøksgenerert innhold.

Du er juridisk ansvarlig for alt Besøksgenerert innhold som du laster opp, publiserer eller lagrer gjennom din bruk av Tjenestene.

Tjenestene kan inkludere oppslagstavler, områder for nettprat, nyhetsgrupper, forumer, brukersamfunn, personlige nettsider, kalendere og andre meldingstjenester som er laget for å gi deg mulighet til å laste opp eller distribuere informasjon, materiale og annet innhold eller for å kommunisere med den brede offentlighet eller med en gruppe. Du har selv ansvaret for all informasjon, bilder, grafikk, data, tekst, filer, koblinger, programvare, meldinger, kommunikasjon og annet materiale («Sluttbrukerinnhold») som du (eller andre som bruker kontoen din) offentlig eller privat publiserer, legger ut, distribuerer, viser, sprer eller på annen måte overfører ved hjelp av nettstedet. Vi kontrollerer, filtrerer eller overvåker ikke nødvendigvis Sluttbrukerinnhold som legges ut på Nettstedet. Vi kan derfor ikke garantere nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten på slikt Sluttbrukerinnhold. Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å redigere, slette eller registrere alt Sluttbrukerinnhold som vises på Nettstedet. Du er innforstått med at når du går inn på eller bruker Nettstedet, kan du bli utsatt for Sluttbrukerinnhold som er støtende, uanstendig eller upassende for deg. Du samtykker i at du bare vil bruke Tjenestene til å publisere, sende og motta meldinger og materiale som er anstendig og relatert til den aktuelle Tjenesten. Du gir oss en begrenset, ikke-eksklusiv, overførbar, overdragbar, underlisensierbar, ugjenkallelig, global, royalty-fri og fullt ut betalt tillatelse til å bruke, besitte, kopiere, distribuere, selge, viderelisensiere, avsløre, publisere offentlig, utføre, modifisere, lage, få laget, importere, eksportere og gjøre forberedelser til avledede verk av Sluttbrukerinnhold for å kunne tilby deg de Tjenestene som Sluttbrukerinnholdet ble gitt for.

Spesiell merknad om brudd på opphavsretten

Ansvarsbegrensning

I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET KAN VI OG VÅRE TILKNYTTEDE PARTER IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR DIN BRUK AV INNHOLDET ELLER ANNEN INFORMASJON ELLER TJENESTER FORBUNDET MED NETTSTEDET, OG VI SKAL HELLER IKKE STÅ ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER (MEDREGNET MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV FORRETNINGSVIRKSOMHET, TAP AV INNTEKTER ELLER SØKSMÅL) (I) SOM FØLGE AV EVENTUELLE AVGJØRELSER SOM DU HAR TATT ELLER TILTAK DU HAR TRUFFET PÅ BAKGRUNN AV INNHOLDET ELLER VÅRE PRODUKTER ELLER TJENESTER, (II) SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN ELLER FUNKSJONEN TIL NETTSTEDET ELLER INNHOLDET, ELLER FORBUNDET MED FORSINKELSER ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE NETTSTEDET, INNHOLDET ELLER RELATERTE TJENESTER, ELLER FRA BRUKEN ELLER MISBRUKEN AV INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER, RELATERT GRAFIKK OG INNHOLD SOM ER INNHENTET GJENNOM NETTSTEDET, (III) SOM FØLGE AV URIKTIG ELLER MANGLENDE INFORMASJON ELLER DATA, ELLER (IV) SOM PÅ ANNEN MÅTE SKYLDES ELLER ER ET RESULTAT AV AT DU HAR OPPLEVD TAP AV DATA ELLER INFORMASJON, UANSETT OM DET ER ET KONTRAKTBRUDD, BRUDD PÅ GARANTI ELLER EN FORVOLDT SKADE (MEDREGNET MEN IKKE BEGRENSET TIL UAKTSOMHET) ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SELV OM VI ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

VI KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR AVBRUTTE ELLER UTILGJENGELIGE NETTVERK, SERVERE, SATELLITTER, INTERNETT-LEVERANDØRER, NETTSTEDER ELLER ANDRE TILKOBLINGER, ELLER FOR FEIL VED KOMMUNIKASJON ELLER DATAMASKIN-, TELEFON- ELLER KABELOVERFØRINGER SOM SVIKTER, BLANDES, KRYPTERES, FORSINKES ELLER FEILSENDES, ELLER FOR ANDRE TEKNISKE FEIL, MANGLER ELLER PROBLEMER. 

DE FORANNEVNTE BEGRENSNINGENE OG UNNTAKENE GJELDER FOR DEG I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, VED ALLE HANDLINGER AV ETHVERT SLAG, UANSETT OM DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, FORVOLDT SKADE (MEDREGNET, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET) ELLER ANNEN JURIDISK ELLER RIMELIG TEORI. ALLE PUNKTER SOM AV EN ELLER ANNEN GRUNN BLIR FUNNET Å VÆRE UGYLDIGE, SKAL ANSES SOM ATSKILTE OG IKKE PÅVIRKE GYLDIGHETEN ELLER GJENNOMFØRBARHETEN AV RESTEN AV DISSE BRUKSVILKÅRENE.

Koblinger

Nettstedet kan fra tid til annen inneholde koblinger eller henvisninger til tredjeparts nettsteder, ressurser og annonsører (til sammen kalt «Tredjeparts nettsteder»). Når du går til slike Tredjeparts nettsteder, skjer dette på egen risiko. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktigheten eller påliteligheten av noe innhold, data, meninger, råd, utsagn eller annen informasjon som finnes på Tredjeparts nettsteder. Vi vil ikke undersøke, overvåke eller kontrollere hvor nøyaktige eller fullstendige slike Tredjeparts nettsteder er. Vi er ikke ansvarlige for tilgjengeligheten til disse Tredjeparts nettstedene, og vi er heller ikke ansvarlige for hvor estetiske, appellerende eller passende de er ifølge din personlig smak, eller den subjektive kvaliteten på informasjonsinnhold, reklame, produkter eller annet materiale som er gjort tilgjengelig på eller gjennom slike Tredjeparts nettsteder. Vi tilbyr bare disse koblingene til deg som en bekvemmelighet og kan til enhver tid og etter eget skjønn fjerne slike koblinger uten å varsle deg. Ingen anbefaling av tredjeparts innhold, informasjon, data, meninger, råd, utsagn, varer, tjenester eller produkter er uttrykt eller underforstått ved noen informasjon, materiale eller innhold fra Tredjeparts nettsted som finnes i, er henvist til eller inkludert på nettstedet, eller som det finnes koblinger fra eller til. Hvis du velger å forlate Nettstedet og gå til disse Tredjeparts nettstedene, gjør du det på egen risiko. Under ingen omstendigheter kan vi eller noen tilknyttede leverandører holdes direkte eller indirekte ansvarlige for tap eller skade som du har vært utsatt for eller påstås å ha vært utsatt for i forbindelse med bruken av, eller ved at du stoler på, slikt innhold, informasjon, data, meninger, råd, utsagn, varer, tjenester eller produkter som er tilgjengelig på slike Tredjeparts nettsteder. Du må rette eventuelle klager til det respektive Tredjeparts nettstedets administrator eller webmaster. Koblinger som fører til Tredjeparts nettsteder, innebærer ikke at vi har juridisk rett til å bruke varemerker, firmanavn, logoer eller opphavsrettssymboler som vises i eller er tilgjengelig via slike koblinger, eller at et Tredjeparts nettsted vi har oppgitt en kobling til er autorisert til å bruke varemerker, handelsnavn, logoer eller opphavsrettssymboler som tilhører oss.

Koblinger til vårt Nettsted

Hvis du er en av Jeunesse Globals distributører, har du fått tildelt en begrenset, ikke-eksklusiv rett til å opprette en kobling til Nettstedet fra det selvreproduserende nettstedet som vi tilbyr deg, forutsatt at en slik kobling er i samsvar med disse Bruksvilkårene, Jeunesse-avtalen og våre retningslinjer og prosedyrer. Du har ikke tillatelse til å gi inntrykk av at noe underdomene på Nettstedet er en del av ditt nettsted. Denne begrensede retten kan trekkes tilbake når som helst.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse Bruksvilkårene når som helst. Du bør lese disse Bruksvilkårene fra tid til annen for å se om det forekommer noen endringer. Hvis du bruker Nettstedet etter at vi har gjort noen endringer av disse Bruksvilkårene, vil det oppfattes som at du har godtatt de endrede Bruksvilkårene.

Gjeldende lov

Disse bruksvilkårene skal styres av og tolkes og håndheves i samsvar med lovverket i Storbritannia, uten hensyn til lovkonflikter.  Ethvert søksmål du måtte ønske å reise med hensyn til Nettstedet, må reises innen to år etter at årsaken til søksmålet oppstod, eller for alltid fravikes.Eventuelle rettslige skritt angående disse bruksvilkårene skal fremmes for en domstol med kompetent jurisdiksjon i London. Partene samtykker herved til slik jurisdiksjon og verneting.

Rettsmidler som er tilgjengelig i forbindelse med brudd

I tilfelle av et faktisk eller truet brudd på disse Bruksvilkårene kan disse Bruksvilkårene håndheves ved hjelp av midlertidige forføyninger eller spesifikke ytelser uten at faktisk skade må påvises, så lenge bevis på at alle andre forutsetninger for innføring av slike tiltak finnes, i tillegg til andre tilgjengelige rettsmidler som måtte finnes.

Diverse

Bestemmelsene i disse Bruksvilkårene er atskilte, og hvis noe punkt i disse Bruksvilkårene finnes å være ugyldige eller umulige å håndheve, vil denne ugyldighet eller mangelen på mulighet for håndhevelse ikke på noen måte påvirke gyldigheten eller gjennomførbarheten av de øvrige punktene. Selv om vi skulle la være å påtale et brudd på en bestemmelse i disse Bruksvilkårene av deg, skal ikke dette oppfattes som at vi ikke vil påtale noen etterfølgende brudd av deg.

Dette avsnittet, og bestemmelsene i disse Bruksvilkårene som gjelder fraskrivelser av garantier, erstatningsforpliktelser, intellektuell eiendom og gjeldende lov, skal fortsette å være gyldige også etter at disse Bruksvilkårene ikke lenger gjelder.

Disse Bruksvilkårene begrenser ikke de rettighetene eller rettsmidlene som vi eller våre leverandører, lisenshavere eller andre liknende enheter måtte ha etter lover om forretningshemmeligheter, opphavsrett, patenter, varemerker og andre lover.

Disse Bruksvilkårene og våre Personvernregler samt eventuelle avtaler på Nettstedet som sluttbrukerne må klikke seg gjennom, og videre, hvis du er en av Jeunesse Globals distributører, din Jeunesse-avtale og Retningslinjene og Prosedyrene, utgjør hele avtalen mellom oss med hensyn til din bruk av Nettstedet og erstatter alle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler. Selv om en part skulle unnlate å påtale brudd eller mislighold under disse Bruksvilkårene, skal det ikke innebære at parten dermed også vil unnlate å påtale noen tidligere eller etterfølgende brudd eller mislighold. Seksjonsoverskriftene som er brukt her, er bare for bekvemmelighets skyld og skal ikke tillegges noen juridisk vekt.

En trykt versjon av disse Bruksvilkårene og varsler som er gitt i elektronisk form, skal godtas ved en voldgiftssak eller en rettslig eller administrativ saksbehandling basert på, eller i tilknytning til, disse Bruksvilkårene i samme utstrekning og på samme vilkår som andre forretningsdokumenter og -registre som opprinnelig ble generert og vedlikeholdt i trykt form. Det er et uttrykt ønske fra partenes side at disse Bruksvilkårene og alle tilknyttede dokumenter settes opp på engelsk slik det snakkes i USA.

NÅR DU BRUKER NETTSTEDET, INNEBÆRER DET AT DU BEKREFTER AT DU HAR LEST DISSE BRUKSVILKÅRENE, AT DU HAR FORSTÅTT DEM OG AT DU GODTAR AT DU ER BUNDET AV SAMTLIGE VILKÅR SOM INNGÅR HER, MED DE ENDRINGENE SOM FRA TID TIL ANNEN BLIR INNFØRT.